ข้อกำหนดและเงื่อนไข admin September 19, 2023
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Calldi

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด” บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดฉบับนี้

 •  “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน” หมายความว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ชื่อว่า ‘Calldi’  ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้
  • การประมวลผลวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้รับการระบุหรือนำเข้าระบบเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน
 • “บริษัท” หมายความว่า บริษัท โทรดิ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105566157725 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 50/235 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ 094-695-5639
 • “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 • “บริการ” หมายความว่า บริการใดๆ ที่นำเสนอบริการในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยบริษัท
 • “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

 

ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

โดยที่บริษัทได้เปิดให้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ บริษัทจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้

 

ข้อ 3 ข้อแนะนำการใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามที่บริษัทกำหนด กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิการใช้งานฟังก์ชั่นการประมวลผลวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้รับการระบุหรือนำเข้าระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน ตลอดจนการได้รับผลประโยชน์จากการแนะนำผู้ใช้งานอื่นเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้น ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้บริการได้ 2 ประเภท

3.1. Credit Top-up: ผู้ใช้งานต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย OTP และต้องทำการเติมเครดิต (Credit) หรือเลือกการใช้งานแบบ เข้าระบบ ผ่านช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ที่บริษัทกำหนด และเมื่อผู้ใ่ช้งานมีเครดิตตามจำนวนที่ระบบกำหนดแล้ว ผู้ใช้งานก็จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการใช้ฟังก์ชั่นของเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานได้ค้นหาได้โดยไม่ต้องชำระเครดิตซ้ำ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อเรียกของเบอร์โทรศัพท์ที่เคยทำการค้นหาได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Credit ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือโอนข้ามไปยังบัญชีอื่นในว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้


3.2. Subscription: ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการ (Subscription) ตามแผนการใช้งานที่บริษัทกำหนด และเมื่อชำระค่าบริการแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ตามแผนที่กำหนดภายในระยะเวลาของแผนการใช้งานที่ผู้ใช้บริการเลือก และเมื่อครบระยะเวลาการใช้บริการแล้ว ผู้ใช้งานจะยังคงสามารถใช้งานงานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยผู้ใ่ช้งานจะยังคงสามารถดูประวัติการใช้ฟังก์ชั่นของเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานได้ค้นหาไปแล้วได้

 

ข้อ 4 การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้งานและการเก็บรักษา

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่บริษัท มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • ผู้ใช้งานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้บัญชีผู้ใช้งานตามข้อกำหนดฉบับนี้
 • ในการใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ต้องมีการชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

ข้อ 6 การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้แบบส่วนตัวและเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเผู้ใช้งานนั้น โดยห้ามนำบริการของบริษัทไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้งานจะใช้บริการ และเนื้อหาของ บริษัท ในแบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และผู้ใช้งานจะไม่นำบริการหรือเนื้อหาของ บริษัท ไปทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ กระทบหรือละเมิดสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัททั้งสิ้น
 • ผู้ใช้งานตกลงว่าผู้ใช้งานจะไม่ คัดลอก, เผยแพร่ซ้ำ, ทำซ้ำ, บันทึก, ถ่ายโอน, แสดงหรือจัดแสดงสู่สาธารณะ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลรหัสกลับ, ถอดแยกกลุ่มข้อมูล, ดัดแปลง, แทรกแซง, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ต่อบริการหรือเนื้อหาของ บริษัท ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยเด็ดขาด หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้งานจนถึงที่สุด
 • หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัท ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือ บริษัทเห็นว่าการใช้งาน บริษัท ของผู้ใช้งานอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนล่วงหน้า และผู้ใช้งานยอมรับว่าการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดโดยจะไม่โต้แย้งใด ๆ
 • โดยไม่คำนึงที่กล่าวมาก่อนหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  • กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ
  • กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี
  • กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของบริษัท หรือบุคคลอื่น
  • กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

 

ข้อ 7 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ บริษัท มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่บริษัท อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ภูมิลำเนา
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่าย
 • วัน เดือน ปี และเวลาเกิด
 • เพศ
 • เชื้อชาติ ศาสนา 

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ตามการให้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • เพื่อวิจัย ทำข้อมูลสถิติ พัฒนา วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เพื่อการดำเนินการมอบสิทธิประโยชน์จากการให้บริการ เช่นการจ่ายโบนัสการเชิญบุคคลภายนอกมาใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • การบันทึกประวัติการใช้งานเพื่อการเรียกดูประวัติการใช้งานซ้ำ
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ท่านอาจสนใจ 

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งาน อาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบริษัท

ในกรณีที่ บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ บริษัท ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อ 8 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อบริษัท ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างบริษัท และผู้ใช้งาน
 • ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย
 • ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงจะปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
 • ในกรณีที่ บริษัทต้องรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยสิ้นเชิง

 

ข้อ 9 การชำระค่าบริการ เครดิตการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

บางบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าใช้บริการนั้น ๆ ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนทุกครั้งหากบริการใดของเรามีการเรียกเก็บค่าบริการ และในการชำระค่าบริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะชำระให้แก่บริษัท ดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการผ่านระบบของบริษัท โดยผู้ใช้งานจะได้รับเครดิต/หรือได้รับการให้บริการแบบสมาชิกแพ็กเกจชำระค่าบริการ Subscription โดยวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการฯ การเสนอให้เป็นพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าบริการ หรือเครดิต เพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท (หากมี) ตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดเผู้ใช้งานนั้น
 • เครดิตนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นนอกจากบริการฯที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อผู้ใช้ทำการการแลกเปลี่ยนเครดิตสำหรับบริการใดแล้วนั้น กระบวนการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้
 • คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของบริษัท อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ดังนี้ บริษัทมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

 

ข้อ 10 การสมัครใช้บริการ การตอบรับ การปฏิเสธคำขอใช้บริการ

ผู้ใช้งานอาจขอใช้บริการที่นำเสนอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยการทำคำขอใช้บริการต่อบริษัท ตามแบบและวิธีการที่บริษัท กำหนด โดยบริษัท มีสิทธิพิจารณาตอบรับคำขอผู้ใช้งาน หรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวก็ได้ หากดุลพินิจของบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท เห็นว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ไม่เหมาะสมกับการใช้บริการดังกล่าว มีข้อสงสัยว่าข้อมูลในคำขอดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

 

ข้อ 11 ระยะเวลาการใช้บริการ

ผู้ใช้งานตกลงจะใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของผู้ใช้งานได้รับการตอบรับจากบริษัท ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ หรือมีการยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท หรือการบอกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้งาน

 

ข้อ 13 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณี ดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
 • ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 • ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัท ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก
 • ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ บริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

บริษัท โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งานแก้ไขและ/หรือยุติการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
 • ระงับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
 • ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ บริษัท ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า บริษัท ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

 

ข้อ 14 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่บริษัท จะ

 • รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
 • รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 • รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

 

ข้อ 15 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของบริษัท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและที่ใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัททั้งสิ้น

ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่บริษัท อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดฉบับนี้เผู้ใช้งานนั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ หรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง เนื้อหาของบริษัท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และที่ใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

ข้อ 16 การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากบริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

 

ข้อ 17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย

 

ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

 

ข้อ 19 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เป็นการล่วงหน้า

 

ข้อ 20 การสละสิทธิ

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่บริษัทใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

 

ข้อ 21 ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้บังคับ

 

ข้อ 22 การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดฉบับนี้

 

ข้อ 23 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

 

ข้อ 24 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย