ข้อกำหนดการยกเลิกบริการ admin September 19, 2023
ข้อกำหนดการยกเลิกบริการ และการคืนเงิน (Cancellation and Refund Policy)
ข้อกำหนดการยกเลิก

  • ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานขอยกเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนครบระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น
  • กรณีปิดบัญชีการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถขอปิดบัญชีผู้ใช้งานของตนได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
  • เมือการปิดบัญชีการใช้งานเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีก

 

ผลของการยกเลิก

  • ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้บริการแบบ Subscription: หากผู้ใช้งานทำการยกเลิกการใช้บริการแบบ Subscription ระหว่างเดือนและการชำระค่าบริการนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะทำการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวเมื่อครบกำหนดการใช้บริการในเดือนถัดไป
  • ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้บริการแบบ Credit Top-up: หากผู้ใช้งานประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องทำการปิดบัญชีของผู้ใช้งานเท่านั้น 

 

การคืนเงิน

  • ในกรณีที่ยกเลิกการใช้บริการแบบ Subscription

หากผู้ใช้งานทำการยกเลิกการใช้บริการแบบ Subscription ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่ที่การชำระเงินเสร็จสิ้น และจะต้องยังไม่มีการใช้ Credit เพื่อใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะได้รับการคืนเงิน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการใช้งานใดๆ ก็ตาม

  • กรณีปิดบัญชีการใช้งาน:

หากผู้ใช้งานทำการปิดบัญชีการใช้งานขณะที่การบริการแบบ Subscription ยังคงมีผลอยู่ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการระบบได้ต่อ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ หรือในกรณีบัญชีของผู้ใช้งานยังคงมีเครดิตคงเหลือ ผู้ใ่ช้งานจะสูญเสียเครดิตไปโดยไม่สามารถขอเงินคืนได้เช่นกัน